Sağlık sektörünün birçok sahasında öncü olma özelliğini sürekli koruyan Özel Yalova Hastanesi’nin teşhis basamağının vazgeçilmez bir parçası olan görüntüleme konusunda da modern teknolojinin tüm olanaklarını sunmaya özen göstermektedir. 7/24 kesintisiz hizmet veren radyoloji bölümleri aralarındaki mükemmel uyum sayesinde radyolojinin tüm alt branşlarında faaliyet göstermektedir.

Özel Yalova Hastanesi radyoloji uzman doktorları, radyoloji teknikerleri ve tıbbi sekreterlerden oluşan geniş bir Radyoloji Ekibi hizmet vermektedir.

Özel Yalova Hastanesin’de Sunulan Teşhis Amaçlı Cihazlar:

 • 1,5 T Manyetik Rezonans
 • Çok Kesitli ( 128 dedektörlü ) Bilgisayarlı Tomografi
 • Ultrasonografi (US)
 • Renkli Dopler Ultrasonografi (RDUS)
 • 4 Boyutlu Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Konvansiyonel Röntgen
 • Panoramik Röntgen
 • Mamografi
 • Kemik Yoğunluk Ölçüm Cihazı

Manyetik Rezonans (MR)

İleri teknolojinin son ürünü olan manyetik rezonans cihazı, güçlü bir manyetik alan içine alınan bedenden radyo frekansları aracılığıyla görüntü alma yöntemidir. Röntgen ışını ya da diğer hiçbir zararlı madde kullanmadan çalışan bu sistem ile beyin dahil tüm iç organlardan bir anatomi atlası kadar ayrıntılı görüntü elde edilebilmektedir. MR’ın bu özelliği hastalıkların teşhisinde yeni bir çığır açmıştır. MR Anjiografi yöntemi, damarların görüntülenmesinde hasta ve doktor için zahmetli bir yöntem olan klasik anjiografinin yerini hızla almaktadır.

Bu Cihazlar Özel Yalova Hastanesinde bulunmaktadir.

Yüksek Manyetik Alan Güçlü MR ( 1,5 MR)

Güçlü MR sistemleri son yıllarda ileri merkezlerde kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ilk 1,5 Tesla MR cihazlarından biri Özel Yalova Hastanesin’de hizmete girmiştir. İleri teknoloji yüksek görüntü kalitesi ve hızlı çekim tekniği ile teşhiste yeni ufuklar açmakta, doktor ve hasta memnuniyeti üst seviyede gerçekleştirmektedir.

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (Multislice BT)

Özel Yalova Hastanemizde mevcut olan 128 kesitli BT cihazı ile 15-20 saniye gibi çok kısa sürelerde tüm vücut görüntülemesi yapılabildiği gibi 3 boyutlu çalışmalarla görüntü zenginliği artırılmaktadır. Özellikle akciğer, kalp ve koroner damarların değerlendirilmesinde çok önemli yer tutan bu sistem, dokularda insan gözünün bile çok zor ayırt edebileceği boyutlardaki hastalık bulgularının bile tanınmasını ve bu sayede çok erken dönemde hastalıkların teşhisini sağlamaktadır. Bu cihazla,Kardiyak Görüntüleme,Koroner Kalsiyum Skorlaması,Koroner Anjiyografi,Anjiyografi İncelemeleri,Akciğer Taraması,Sanal Kolonoskopi ve Endoskopi,Kemik İncelemeleri yapılabilmektedir.

Ultrasonografi (US)

Stetoskop ile kalbi dinlemek kadar basit ve rahat bir uygulama şekli olan ultrasonografi ile iç organların yapısı ve hastalıklar anında (real-time) görüntülenebilmektedir. Ultra ses dalgaları (ultrasound) ile çalışan ultrasonografinin insan vücuduna hiç bir zararı olmaması bu inceleme tekniğinin bir diğer avantajıdır. Bu özelliği nedeniyle periyodik check-up programlarının önde gelen tercihleri arasında yer almaktadır. Hastanemizde ultrason sistemleri en gelişmiş modeller olup acil vakalar da dahil olmak üzere 7/ 24 hizmet vermektedir.

4 Boyutlu Renkli Doppler Ultrasonografi

4 boyutlu USG cihazları klasik iki boyutlu inceleme özelliğinin yanında hem renkli doppler, hem de 3 boyutlu görüntüleme özelliğini birlikte barındırırlar. Her yeni teknolojide olduğu gibi pahalı cihazlardır ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sadece belirli merkezlerde bulunmaktadır. 4 boyutlu USG klasik 2 boyutlu USG kullanımını gereksiz kılacak ölçüde bir yöntem değilidir. Ancak klasik USG’de saptanması güç olan durumlarda avantaj sağlar. 4 boyutlu un en önemli avantajlarından biri, anne ve baba adaylarının doğmamış bebeklerinin gerçek görünümünü görmeleri ve normalde doğumdan sonra kurulması beklenen duygusal bağların daha önceden oluşmasıdır. sayesinde anne adayı karnında bebeğinin renkli resmini ve video görüntüsünü (sinematoskop olarak) görme şansını bulmaktadır. Cihaz ön-arka ve derinlik hissini de göstermektedir. 4 boyutlu USG sadece gebelikte değil, jinekolojik hastalıkların tespitinde de kullanılabilmektedir. Hastanın; görüntüleri ister basılı, ister cd ye ya da USP’ye kaydedilmiş olarak alabilmesi mümkün olabilmektedir.

 

Renkli Dopler (RDUS)

Ultrason tekniğinin bir ileri aşaması olan Dopler cihazı,vücudun damar ağını, kanın damarlar içindeki dolaşımını, dolaşımın yeterliliğini ve kanın akış hızını son derece kolay bir yöntemle ortaya koymaktadır. Günümüzde hastalıkların tanısı için vazgeçilmez bir araç haline gelen Dopler cihazı Özel Yalova Hastanemizde en son modelleri ile hizmet vermektedir.

 

Konvansiyonel Röntgen

Tüm teknolojik gelişmeler ve yeniliklerin yanında klasik röntgen tekniğinin günümüz tıbbında önemli bir yeri vardır. Diğer inceleme tekniklerine oranla ekonomik avantajlarının bulunması konvansiyonel röntgenin daha uzun yıllar tıp sektörünün gündeminde olacağını göstermektedir. Hastanemizde ( hasta odalarında film çekebilen hareketli cihazlar da dahil gelişmiş klasik röntgen donanımı bulunmaktadır.

 

 

 

 

Panoramik Röntgen

Panaromik röntgen, çenelerin, tüm dişlerin, çene ve dişlerdeki bir çok rahatsızlığın tek bir filmde görülmesini sağlayan röntgen filmleridir. Küçük fokal spot özelliği ile imaj kalitesini arttırabilmekte, yüksek dansiteli rezolüsyonu ve kontrastı yüksek röntgenogramlar elde edilebilmektedir.

Standart ve pediatrik geniş çene ve ortogonol panoramik flimler elde edilebilmektedir.

Standart Mamografi

40 yaş üzerindeki kadınlarda periyodik yapılması önerilen mamografinin, erken teşhis ile hayat kurtarmakta olduğu hemen herkes tarafından bilinmektedir. Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseri olup her 8 kadından birinde görülmektedir.Mamografi sonrası tespit edilen lezyondan ultrasonografi eşliğinde biyopsi alınabilmekte ve kesin teşhis sağlanmaktadır. Özel Yalova Hastanemizde hizmet vermektedir.

Kemik Yoğunluk Ölçüm Cihazı

Kemik erimesi osteoporozun erken dönemde teşhisi ve karşılaştırılabilir ölçümlerle izlenmesi için geliştirilmiş olan kemik dansitometre sistemi osteoporoza bağlı kırık riskini belirlemede en doğru sonuç veren yöntemdir. Yüksek risk taşıyan menapoz dönemindeki kadınlar başta olmak üzere geniş kullanım alanı bulunan kemik yoğunluk ölçüm cihazı Özel Yalova Hastanemizde hizmet vermektedir.

Girişimsel radyoloji

Ünitemizde Yapılan Vasküler Girişimsel Radyolojik İşlemler:

 • USG eşliğinde meme işaretleme
 • Parasentez / Torasentez
 • Perkütan asit / plevral efüzyon drenajı
 • Perkütan abse / ampiyem drenajı
 • Perkütan kist tedavisi
 • Perkütan pnömotoraks tedavisi
 • Perkütan lenfosel drenajı
 • Perkütan psödokist tedavisi
 • Perkütan hidatid kist tedavisi
 • Perkütan safra kesesi drenajı
 • Perkütan alkol ablasyon tedavisi
 • Antegrad pyelografi
 • USG eşliğinde perkütan nefrostomi
 • Perkütan üreter stenoz dilatasyonu
 • Perkütan üreteral stent yerleştirilmesi
 • Perkütan sistostomi
 • Perkütan renal kist ponkisyonu ve tadavisi
 • Poş grafisi
 • Perkütan gastrostomi
 • Perkütan gastrojejunostomi
 • BT eşliğinde girişimsel tetkikler

Diyaliz Hastalarına Uygulanan Girişimsel Radyolojik İşlemler

Böbrek damarlarından kaynaklanan problemi olan hastalarda amaç, hastalığın ilerleyip böbrek yetmezliğine neden olmadan bulunup tedavi edilmesidir. Örneğin böbrek damarlarında darlık varsa erken dönemde saptanıp daralan damara stent yerleştirilerek hastalığın ilerlemesi önlenebilir.

Diyalize giren hastalarda ise el ve kol damarlarının korunması fistül açılması açısından önemlidir. Açılan fistüller hastanın diyalize girmesini sağlamaktadır. Fistülü oluşturan damarlarda problemi olan hastalarda diyaliz işlemi kateter adını verdiğimiz toplardamarların içerisine yerleştirilen materyallerle sağlanmaktadır. Bunlar geçici ve kalıcı kateterler şeklinde ikiye ayrılır. Girişimsel radyolojinin avantajı ultrason kılavuzluğunda uygun toplardamarı görülerek kateterin yerleştirilmesidir. Ayrıca fistülü tıkanan hastalarda, erken dönemde tıkanan fistülün içerisine girilerek pıhtı eritici ilaç verilip tekrar açılması sağlanabilmektedir. Yada fistüldeki tıkanma toplardamardaki darlığa bağlı ise darlık balonla açılarak fistülün devamlılığı sağlanabilmektedir.

Kanserin Erken Saptanmasında Radyolojinin Önemi

Kanser tüm insanlığın kabusu olmaya devam etmektedir. Burada öncelikli amaç insanların bilinçlendirilmesidir. Kadınlarda meme ve sigara içiminin artması nedeniyle akciğer kanseri, erkeklerde ise akciğer kanseri en sık görülen kanser türleridir. Bununla birlikte vücudumuzdaki her organdan kanser gelişebilmektedir. Kanserin oluşmasında genetik ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Kanser erken dönemde saptandığında tedavisi çok daha kolay olabilmektedir. Geç dönemde ise vücudun diğer organlarına ve dokularına yayılmakta ve tedaviyi zorlaştırmaktadır. Radyolojik açıdan herhangi bir organda bir kitle saptandığında uygun modaliteyi kullanılarak saptadığımız kitlenin içerisine girip parçalar alınmakta ve patoloji laboratuarına göndererek teşhis konulması sağlanmaktadır. Girişimsel radyolojik yöntemler içerisinde bazı kanser türlerinin tedavi edilmesi de vardır. Örneğin karaciğer kanserinde karaciğerdeki tömörün içerisine girilerek alkol verilmesi, embolizasyon yöntemi ile tümörü besleyen damarların tıkanması ya da RF ablasyon dediğimiz yöntemle tümörün içerisine girip radyofrekans dalgaları gönderilmesi gibi yöntemlerle tümörlü doku ortadan kaldırılabilmektedir.